Rhyme, poetry, limericks, haiku and more word stuff

Scribbling, rhyming and writing, inspired by pictures and other blogs. Here you find the links to comments I spread through the internet, trying to communicate about the pictures, paintings and other stuff I find on the web.

My Photo
Name:
Location: Eesveen, Holland, Netherlands

Searching and learning.

Thursday, December 21, 2006

The mountainbike

Wow, dacht de damesfiets, kijk,
16 versnellingen, wat een coole mountainbike
en zulke leuke stoere profielbanden
en warme handvaten voor je handen

en dat zadel, dat zit pas echt sportief
hij is stoer en gaaf, maar ook nog lief
zo zacht hij toen tegen haar aan stond
samen tegen de regenpijp, kop tegen kont

maar toen ze samen gingen rijden
was het ongeluk niet te vermijden
de mountainbike reed veel te hard
en de damesfiets die brak haar hart

die patser laat me hier gewoon staan
ik ga er ook niet achteraan
ze reed met opzet in een sloot
dacht aan de mountainbike tot aan haar dood.

This poem is about a mountainbike and an old ladiesbike. This is a very nice story, My friend Tsjip and I went into town on a fridaynight, he on his fancy mountainbike and I got this old ladiesbike. Afterwards I wrote this rhyme, about a ladiesbike that falls in love with this beautifull mountainbike, but when he lets her behind throws herself in a ditch to die.

A few weeks later the same two bikes went into town again, but the (very firm)lock that bound them together was opened miracously and the expensive mountainbike was found on the same spot where they left it, but the ladiesbike dissapeared. I believe she was in tears and deeply in love, and she couldn't stand life no longer.

This is a true story.

Tuesday, November 14, 2006

Skylge

Writing a poem is one thing, reading it, with the right pronunciation is another...

Saturday, November 11, 2006

koude maan

Koude maan door jagende wolken
het ijzige licht belaagt mijn hart,
de kilte van de nacht zo zwart
schimmen die mijn hoofd bevolken.

Schaduwen door mijn gedachten kolken
gegrepen door mijn diepste smart
die met de eeuw’ge dood die alle leven tart
het schimmenspel van mijn bestaan vertolken.

Dan blaast de wind de hemel leeg
ik voel haar kille scherpe vlagen
naakt sta ik in het zilv’ren licht,

de pijn die ik te verduren kreeg
lijkt nu makkelijker te verdragen
de koude maan in mijn gezicht.

Wednesday, November 01, 2006

Alde kastanjebeam

Alde kastanjebeam,
de hjerstwyn fynt
altyd noch wol in blêd.

Old chestnuttree,
the autumn wind always
finds another leaf.

Oude kastanjeboom,
de herfstwind vindt
altijd nog wel een blad.

Thursday, October 26, 2006

Skylge

It grutte wite strân
de rôljende weagen mei it sâlte skom
dat is wat ik net ferjitte kin
hjirnei kom ik altyd werom

de deade fûgels lizze stil
oan de floedlyn fan myn bestean
dêr't ik altyd de brâning hearre sil
dat lûd dat ik net kin wjerstean

dan flústert in stim yn 'e wyn
In wyte kobbe saait omheech
It gelok fan sa lang lyn
ynienen liket it libben te dreech

Wednesday, October 25, 2006

Fryske Haiku

De âlde fiver
In kikkert springt,
Lûd fan wetter.
Basho

translation Gerrit Bosman

The old pond
a frog jumps
sound of water
Basho

De oude vijver
een kikker springt
geluid van water
Basho

Friday, April 07, 2006

Hjoed

Hjoed bin ik tryst en ynein
myn eagen sprankeljen net mear
ik swij, haw alles al sein
myn hert is iensum en sear

mei myn eagen ticht
sjoch ik dy stadich ferskine
dan wer ferdwynt dyn gesicht
Hjoed fiel ik my lykme alline

In English:
Today I am sad and tired
my eyes don't sparkle anymore
I fall silent, have said it all
my heart is lonely and sore

with my eyes closed
I see you appear slowly
then your face dissapears again
Today I feel very lonely