Rhyme, poetry, limericks, haiku and more word stuff

Scribbling, rhyming and writing, inspired by pictures and other blogs. Here you find the links to comments I spread through the internet, trying to communicate about the pictures, paintings and other stuff I find on the web.

My Photo
Name:
Location: Eesveen, Holland, Netherlands

Searching and learning.

Thursday, October 26, 2006

Skylge

It grutte wite strân
de rôljende weagen mei it sâlte skom
dat is wat ik net ferjitte kin
hjirnei kom ik altyd werom

de deade fûgels lizze stil
oan de floedlyn fan myn bestean
dêr't ik altyd de brâning hearre sil
dat lûd dat ik net kin wjerstean

dan flústert in stim yn 'e wyn
In wyte kobbe saait omheech
It gelok fan sa lang lyn
ynienen liket it libben te dreech

Wednesday, October 25, 2006

Fryske Haiku

De âlde fiver
In kikkert springt,
Lûd fan wetter.
Basho

translation Gerrit Bosman

The old pond
a frog jumps
sound of water
Basho

De oude vijver
een kikker springt
geluid van water
Basho